GRB 110213A: A Study of Afterglow Electromagnetic Cascade Radiation

Year-Month2022-11
JournalThe Astrophysical Journal
AuthorWang, Xiang-Gao, Chen, Yuan-Zhuo, Huang, Xiao-Li, Chen, Liang-Jun, Zheng, WeiKang, D'Elia, Valerio, De Pasquale, Massimiliano, Pozanenko, Alexei S., Xin, Li-Ping, Stratta, Giulia, Ukwatta, Tilan, Akerlof, Carl, Geng, Jin-Jun, Han, Xu-Hui, Hentunen, Veli-Pekka, Klunko, E. V., Kuin, N. Paul M., Nissinen, Markku, Rujopakarn, W., Rumyantsev, V. V., Rykoff, E. S., Salmi, Tuomo, Schaefer, B. E., Volnova, A. A., Wu, Xue-Feng, Wei, Jian-Yan, Liang, En-Wei, Zhang, Bing, Filippenko, Alexei V.
Bibcode2022ApJ...939...39W
TelescopeGN
InstrumentGMOS-N
ParticipantGS/UK/US
First author participant affiliationOTHER
Any author participant affiliationsUSA/UK
Program IDGN-2011A-Q-4

Gemini Observatory Participants