Metallicity in Quasar Broad-line Regions at Redshift 6

Year-Month2022-02
JournalThe Astrophysical Journal
AuthorWang, Shu, Jiang, Linhua, Shen, Yue, Ho, Luis C., Vestergaard, Marianne, BaƱados, Eduardo, Willott, Chris J., Wu, Jin, Zou, Siwei, Yang, Jinyi, Wang, Feige, Fan, Xiaohui, Wu, Xue-Bing
Bibcode2022ApJ...925..121W
TelescopeGN
InstrumentGNIRS
ParticipantLP
First author participant affiliationOTHER
Any author participant affiliationsUSA/Canada/Korea
Program IDGN-2015B-LP-7, GN-2016A-LP-7, GN-2016B-LP-7, GN-2017A-LP-7

Gemini Observatory Participants