Strong Mg II and Fe II Absorbers at 2.2 < z < 6.0

Year-Month2021-01
JournalThe Astrophysical Journal
AuthorZou, Siwei; Jiang, Linhua; Shen, Yue; Wu, Jin; BaƱados, Eduardo; Fan, Xiaohui; Ho, Luis C.; Riechers, Dominik A.; Venemans, Bram; Vestergaard, Marianne; Walter, Fabian; Wang, Feige; Willott, Chris J.; Joshi, Ravi; Wu, Xue-Bing; Yang, Jinyi
Bibcode2021ApJ...906...32Z
TelescopeGN
InstrumentGNIRS
ParticipantLP
First author participant affiliationOTHER
Any author participant affiliationsUSA/Canada
Program IDGN-2015B-LP-7, GN-2016A-LP-7, GN-2016B-LP-7, GN-2017A-LP-7

Gemini Observatory Participants