SCUBA2 High Redshift Bright Quasar Survey: Far-infrared Properties and Weak-line Features

Year-Month2020-09
JournalThe Astrophysical Journal
AuthorLi, Qiong; Wang, Ran; Fan, Xiaohui; Wu, Xue-Bing; Jiang, Linhua; BaƱados, Eduardo; Venemans, Bram; Shao, Yali; Li, Jianan; Zhang, Yunhao; Zhang, Chengpeng; Wagg, Jeff; Decarli, Roberto; Mazzucchelli, Chiara; Omont, Alain; Bertoldi, Frank
Bibcode2020ApJ...900...12L
TelescopeGN/GS
InstrumentGMOS-N/GMOS-S
ParticipantCA
First author participant affiliationOTHER
Co-author participant affiliationsUSA/Chile/UK
Program IDGS-2008B-Q-23, GS-2009A-Q-3, GS-2009B-Q-25, GN-2008B-Q-42, GN-2009A-Q-2

Gemini Observatory Participants