Strong Lensing Model of SPT-CL J0356-5337, a Major Merger Candidate at Redshift 1.0359

Year-Month2020-05
JournalThe Astrophysical Journal
Author Mahler, Guillaume; Sharon, Keren; Gladders, Michael D.; Bleem, Lindsey; Bayliss, Matthew B.; Calzadilla, Michael S.; Floyd, Benjamin; Khullar, Gourav; McDonald, Michael; Remolina González, Juan D.; Schrabback, Tim; Stark, Antony A.; van den Busch, Jan Luca
Bibcode2020ApJ...894..150M
TelescopeGS
InstrumentGMOS-S
ParticipantUS
First author participant affiliationUSA
Any author participant affiliationsUSA
Program IDGS-2014B-Q-36, GS-2011A-C-3, GS-2011A-C-4, GS-2011B-C-6, GS-2011B-Q-33, GS-2012A-Q-4, GS-2012A-Q-37, GS-2012B-Q-29, GS-2012B-Q-59, GS-2013A-Q-5, GS-2013A-Q-45, GS-2013B-Q-25, GS-2013B-Q-72, GS-2014B-Q-31, GS-2014B-Q-64

Gemini Observatory Participants