Discovery of the First Low-luminosity Quasar at z > 7

Year2019
JournalThe Astrophysical Journal Letters
AuthorMatsuoka, Yoshiki, Onoue, Masafusa, Kashikawa, Nobunari, Strauss, Michael A., Iwasawa, Kazushi, Lee, Chien-Hsiu, Imanishi, Masatoshi, Nagao, Tohru, Akiyama, Masayuki, Asami, Naoko, Bosch, James, Furusawa, Hisanori, Goto, Tomotsugu, Gunn, James E., Harikane, Yuichi, Ikeda, Hiroyuki, Izumi, Takuma, Kawaguchi, Toshihiro, Kato, Nanako, Kikuta, Satoshi, Kohno, Kotaro, Komiyama, Yutaka, Koyama, Shuhei, Lupton, Robert H., Minezaki, Takeo, Miyazaki, Satoshi, Murayama, Hitoshi, Niida, Mana, Nishizawa, Atsushi J., Noboriguchi, Akatoki, Oguri, Masamune, Ono, Yoshiaki, Ouchi, Masami, Price, Paul A., Sameshima, Hiroaki, Schulze, Andreas, Shirakata, Hikari, Silverman, John D., Sugiyama, Naoshi, Tait, Philip J., Takada, Masahiro, Takata, Tadafumi, Tanaka, Masayuki, Tang, Ji-Jia, Toba, Yoshiki, Utsumi, Yousuke, Wang, Shiang-Yu, Yamashita, Takuji
Bibcode2019ApJ...872L...2M
TelescopeGN
InstrumentGNIRS
PartnerFT/JP
CountryOTHER
Program IDGN-2018A-FT-112

Gemini Observatory Participants