The Macronova in GRB 050709 and the GRB-macronova connection

Year-Month2016-09
JournalNature Communications
AuthorJin, Zhi-Ping, Hotokezaka, Kenta, Li, Xiang, Tanaka, Masaomi, D'Avanzo, Paolo, Fan, Yi-Zhong, Covino, Stefano, Wei, Da-Ming, Piran, Tsvi
Bibcode2016NatCo...712898J
TelescopeGN
InstrumentGMOS-N
ParticipantUS/UK
First author participant affiliationOTHER
Any author participant affiliationsUSA
Program IDGN-2005A-Q-13

Gemini Observatory Participants