The Final SDSS High-redshift Quasar Sample of 52 Quasars at z>5.7

Year2016
JournalThe Astrophysical Journal
AuthorJiang, Linhua, McGreer, Ian D., Fan, Xiaohui, Strauss, Michael A., BaƱados, Eduardo, Becker, Robert H., Bian, Fuyan, Farnsworth, Kara, Shen, Yue, Wang, Feige, Wang, Ran, Wang, Shu, White, Richard L., Wu, Jin, Wu, Xue-Bing, Yang, Jinyi, Yang, Qian
Bibcode2016ApJ...833..222J
TelescopeGN
InstrumentGNIRS
PartnerLP
CountryOTHER
Program IDGN-2015B-LP-7

Gemini Observatory Participants