The Final SDSS High-redshift Quasar Sample of 52 Quasars at z>5.7

Year-Month2016-12
JournalThe Astrophysical Journal
AuthorJiang, Linhua, McGreer, Ian D., Fan, Xiaohui, Strauss, Michael A., BaƱados, Eduardo, Becker, Robert H., Bian, Fuyan, Farnsworth, Kara, Shen, Yue, Wang, Feige, Wang, Ran, Wang, Shu, White, Richard L., Wu, Jin, Wu, Xue-Bing, Yang, Jinyi, Yang, Qian
Bibcode2016ApJ...833..222J
TelescopeGN
InstrumentGNIRS
ParticipantLP
First author participant affiliationOTHER
Any author participant affiliationsUSA/Australia
Program IDGN-2015B-LP-7

Gemini Observatory Participants