An ultraluminous quasar with a twelve-billion-solar-mass black hole at redshift 6.30

Year2015
JournalNature
AuthorWu, Xue-Bing, Wang, Feige, Fan, Xiaohui, Yi, Weimin, Zuo, Wenwen, Bian, Fuyan, Jiang, Linhua, McGreer, Ian D., Wang, Ran, Yang, Jinyi, Yang, Qian, Thompson, David, Beletsky, Yuri
Bibcode2015Natur.518..512W
TelescopeGN
InstrumentGNIRS
PartnerUS
CountryOTHER
Program IDGN-2014B-Q-15

Gemini Observatory Participants